วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางสาวกมลวรรณ  พงษ์ศักดิ์
รหัสนักศึกษา  534110022
สาขาวิชา  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
คณะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


สีที่ชอบ  เขียว ดำ
คติประจำใจ  ถ้าไม่ได้ทำในสิ่งที่ชอบ  ก็จงชอบในสิ่งที่ทำ
กีฬาที่ชอบ มวย วัวชน
อาหารที่ชอบ  ส้มตำ